บริการรับแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการรับแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีงานมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iTS (I Translation Service)ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและภาษามาใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้น การแปลเอกสารจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารราชการ การแปลเอกสารทางการศึกษา การแปลเอกสารทางธุรกิจ หรือแม้แต่การแปลเอกสารทั่วไป การมีเอกสารแปลที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

iTS (I Translation Service) คือสถาบันแปลเอกสารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้และความเข้าใจในภาษาเป็นอย่างดี ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นและมีประสบการณ์แปลเอกสารมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลของท่านจะถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของท่าน


บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี
iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ การแปลเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ใบเกรด ประกาศนียบัตร ฯลฯ การแปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ ฯลฯ หรือแม้แต่การแปลเอกสารทั่วไป เช่น จดหมาย บทความ ฯลฯ

iTS ให้ความสำคัญกับคุณภาพการแปลเป็นอย่างมาก โดยนักแปลที่แปลเอกสารภาษาฮินดีของ iTS มีความรู้และความเข้าใจในภาษาฮินดีเป็นอย่างดี ทั้งในด้านไวยากรณ์ สำนวน และวัฒนธรรม จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลของท่านจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจง่าย


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาฮินดีแล้ว iTS ยังให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้และความเข้าใจในภาษาเป็นอย่างดี ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นและมีประสบการณ์แปลเอกสารมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลของท่านจะถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของท่าน

iTS ให้บริการแปลเอกสารในภาษาต่างๆ มากกว่า 196 ภาษาทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทั่วไป หรือแม้แต่เอกสารเฉพาะทาง


บริการรับรองเอกสาร
iTS ให้บริการรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ของออสเตรเลีย สถานทูต กงสุล ทนาย Notary Public เป็นต้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารรับรองของท่านจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

iTS ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ หรือแม้แต่เอกสารทั่วไป


iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย
 • เอกสารราชการที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ใบรับรองโสด ใบหย่า ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบรับรองสัญชาติ ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารทางการศึกษาที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ ใบสมัครเรียน ใบเกรด ใบประกาศนียบัตร วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ รายงานวิจัย เป็นต้น
 • เอกสารทางธุรกิจที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ สัญญา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ คู่มือการใช้งาน คู่มือผลิตภัณฑ์ แค็ตตาล็อก เป็นต้น
 • เอกสารทางเทคนิคที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ คู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือเทคนิค รายงานการวิจัย เป็นต้น
 • เอกสารทางการแพทย์ที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา ผลการวินิจฉัย รายงานทางการแพทย์ เป็นต้น
 • เอกสารทางกฎหมายที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ สัญญา เอกสารทางศาล เอกสารทางราชการ เป็นต้น
 • เอกสารอื่นๆ ที่ iTS ให้บริการแปล ได้แก่ เว็บไซต์ บทความ โบรชัวร์ คู่มือ รายงาน เป็นต้น

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการแปลเอกสารภาษาฮินดีและรับรองเอกสารภาษาฮินดี เช่น
 • เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 • เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ
 • เอกสารที่ใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น
บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีของ iTS มีดังนี้
 • แปลเอกสารภาษาฮินดีเป็นภาษาไทย
 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาฮินดี
 • แปลเอกสารภาษาฮินดีเป็นภาษาอื่นๆ
 • แปลเอกสารภาษาอื่นๆ เป็นภาษาฮินดี

ทำไมต้องใช้​บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation Service)

ความชำนาญ : iTS มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารภาษาฮินดี ภาษาที่ซับซ้อนและมีความหมายลึกซึ้ง การใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกแปลอย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูงสุด

ความแม่นยำ : การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้การแปลเอกสารเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น iTS มีทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาเพื่อช่วยในกระบวนการแปล เช่น ระบบคัดกรองคำผิด และการตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ ที่ทำให้เอกสารมีความถูกต้องและไม่มีความผิดพลาดทางภาษา

ความคุ้มค่า : การใช้บริการรับแปลเอกสารและบริการรับรองเอกสารที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการแปลเอกสารเอง ทั้งนี้ยังลดความเสี่ยงในการทำข้อผิดพลาดทางภาษาที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือกิจกรรมทางวิชาการของคุณ

ความสะดวกสบาย : การใช้บริการรับแปลเอกสารและบริการรับรองเอกสารของ iTS ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหรือธุรกิจของคุณได้อย่างสบายสะดวก คุณสามารถส่งเอกสารของคุณผ่านอีเมลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์และรอรับผลลัพธ์ในระยะเวลาที่สั้น ทำให้คุณสามารถปรับสมดุลชีวิตกับการรอรับเอกสารที่แปลและรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมั่นใจและการรับรอง : การรับรองเอกสารที่มีคุณภาพมอบความมั่นใจให้คุณและผู้รับเอกสารว่าเอกสารมีความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย iTS มีความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสารและประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่มีความเท่าเทียมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การศึกษา หรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างประเทศ

การใช้บริการรับแปลเอกสารและบริการรับรองเอกสารกับ iTS เป็นทางเลือกที่คุณควรพิจารณาหากคุณต้องการการแปลและการรับรองเอกสารที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ในโลกที่ต้องการการสื่อสารแบบระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

 

0 ความคิดเห็น