บริการแปลเอกสารภาษาสเปน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก


บริการแปลเอกสารภาษาสเปน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iTS (I Translation Service)ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การแปลเอกสารจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีบริการแปลเอกสารมากมายให้เลือกใช้บริการ แต่การเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง


ITS (I Translation Service) เป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 10 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาสเปน โดยทีมนักแปลมืออาชีพ และให้บริการแปลเอกสารภาษาสเปนจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาสเปน และภาษาสเปนเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย เป็นต้น เอกสารภาษาสเปนที่สามารถแปลได้นั้นครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย


นอกจากบริการแปลเอกสาร ITS (I Translation Service) ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ผ่านการรับรองจาก ITS (I Translation Service) สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ได้ทั่วโลก


ITS (I Translation Service) เป็นบริษัทแปลภาษาและล่ามที่มีประสบการณ์ ให้บริการแปลเอกสารภาษาสเปนทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารทั่วไป ทีมนักแปลของ ITS (I Translation Service) ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสเปนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก มีประสบการณ์แปลเอกสารภาษาสเปนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย

ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการแปลภาษาสเปนกับ ITS (I Translation Service)

 • เอกสารราชการ เช่น หนังสือเดินทาง สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย สัญญา ใบสมัครงาน เรซูเม่ ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างงาน รายงานทางการเงิน คู่มือการใช้งาน ฯลฯ
 • เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความวิจัย ตำราเรียน วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาสเปนแล้ว ITS (I Translation Service) NAATI Notary Public Service ยังให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก เช่น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอาหรับ ภาษาฮีบรู ภาษาเปอร์เซีย ภาษาตุรกี ภาษาฮังการี ภาษาเช็ก ภาษาโปแลนด์ ภาษาสโลวาเกีย ภาษาสโลวีเนีย ภาษาโรมาเนีย ภาษาบัลแกเรีย ภาษาเซอร์เบีย ภาษาโครเอเชีย ภาษาสโลวีเนีย ภาษากรีก ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาดัตช์ ภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน ภาษานอร์เวย์ ภาษาเดนมาร์ก ภาษาไอซ์แลนด์ ภาษาเอสโตเนีย ภาษาลัตเวีย ภาษาลิทัวเนีย ภาษากาลิเซีย ภาษาบาสก์ ภาษากาตาลา ภาษาอาราเกน ภาษาเชิร์ชสลาโวนิก ภาษาฮินดี ภาษาอูรดู ภาษาบังกลา ภาษาเตลูกู ภาษามาราฐี ภาษาคุชราต ภาษามลยาฬัม ภาษากันนาดา ภาษาทมิฬ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนฮากกา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย เป็นต้น


ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารกับ ITS (I Translation Service)

 • ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการแปลเอกสารภาษาสเปนหรือภาษาอื่น ๆ ทุกภาษาทั่วโลก กับ ITS (I Translation Service) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์
 • เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการแล้ว ลูกค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้กับ ITS (I Translation Service)
 • ITS (I Translation Service) จะทำการประเมินราคาและระยะเวลาในการแปลให้ทราบ
 • เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว ITS (I Translation Service) จะดำเนินการแปลเอกสาร
 • ITS (I Translation Service) จะส่งเอกสารแปลพร้อมใบรับรองเอกสารให้กับลูกค้า

หากท่านต้องการใช้บริการแปลเอกสารภาษาสเปน หรือบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก ITS (I Translation Service) เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านอย่างแน่นอน


บริการรับรองเอกสาร กับ ITS (I Translation Service)

​ITS (I Translation Service) ให้บริการรับรองเอกสารหลากหลายประเภท ทั้งเอกสารส่วนตัว เอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ และเอกสารทางการศึกษา ให้บริการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

รับรองเอกสารจากกงสุล

ITS (I Translation Service) ให้บริการรับรองเอกสารจากกงสุลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเอกสารที่รองรับ ได้แก่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น

 

รับรองเอกสาร NAATI

NAATI เป็นหน่วยงานรับรองนักแปลและล่ามแห่งชาติของออสเตรเลีย เอกสารที่ผ่านการรับรองโดย NAATI ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ITS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสาร NAATI โดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI

 

รับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public

ทนาย Notary Public เป็นผู้รับรองเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย เอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนาย Notary Public สามารถนำไปใช้ต่อหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ ITS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public

 

รับรองเอกสารโดยสถานทูต

สถานทูตของแต่ละประเทศเป็นผู้รับรองเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานทูตสามารถนำไปใช้ต่อหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของประเทศนั้นๆ ได้ ITS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารโดยสถานทูต โดยเอกสารที่รองรับ ได้แก่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละแห่ง

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ติดต่อ ITS (I Translation Service) เพื่อแจ้งความต้องการ
 • ส่งเอกสารที่ต้องการรับรองให้ ITS (I Translation Service)
 • ชำระค่าบริการ
 • รับเอกสารที่ผ่านการรับรองจาก ITS (I Translation Service)

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารและจำนวนหน้าของเอกสาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ITS (I Translation Service)


หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น